Blog

Karolina Piekielniak

Karolina Piekielniak

APLIKANT ADWOKACKI
Przykładam dużą wagę do szczegółów. Wiem, że bardzo często o wygranej decydują niuanse, które staram się odnaleźć w aktach każdej sprawy.

Jak napisać pozew o rozwód?

10 listopada, 2023

Podjęcie decyzji o zakończeniu związku małżeńskiego już samo w sobie, niezależnie od przyczyn takiej decyzji, jest przełomem w życiu wielu małżeństw. Niemniej, do faktycznego rozwiązania związku małżeńskiego należy przejść długą drogę, której początkiem jest złożenie we właściwym sądzie pozwu o rozwód. Odpowiedź na pytanie jak napisać pozew o rozwód znajduje się w niniejszym artykule.

Spis treści

Jakie elementy powinien posiadać pozew o rozwód?

Pozew jest pismem procesowym i jako takie powinien spełniać przesłanki formalne, czyli zawierać elementy wskazane przez ustawodawcę w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego, w tym w szczególności oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imiona i nazwiska stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku a w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

Dodatkowo, jako że pozew o rozwód jest pierwszym pismem, które inicjuje sprawę, oprócz informacji wskazanych wyżej powinien zawierać także oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL).

Jeśli w treści pozwu zostały wymienione załączniki np. w postaci odpisu skróconego aktu małżeństwa to należy pamiętać aby taki dokument dołączyć do składanego pisma.

Oprócz wszystkich formalnych elementów pozew o rozwód powinien przede wszystkim zawierać przytoczenie faktów wskazujących na wystąpienie przesłanek uzasadniających orzeczenie przez Sąd rozwodu gdyż zgodnie z treścią art. 56 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd orzeka o rozwodzie tylko, jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia.

W związku z tym, że orzekając o rozwodzie Sąd musi orzec także o innych istotnych z punktu widzenia małżonków kwestiach warto by w treści pozwu o rozwód wskazać np. czy powód domaga się orzeczenia rozwodu z winy drugiego małżonka. Dodatkowo, jeśli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci małżonek składający pozew może wskazać Sądowi jak jego zdaniem mają wyglądać kontakty dzieci z drugim z rodziców, któremu z małżonków należy powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz jakiej wysokości alimentów domaga się powód. Dodatkowo, powód może żądać uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków, jeśli nadal razem zamieszkują.

Czy pozew o rozwód podlega opłatom?

Składając pozew o rozwód nie można zapominać o fakcie, że podlega on opłacie sądowej w wysokości 600 zł. Taką opłatę należy uiścić na rachunek bankowy właściwego sądu tj. tego, do którego pozew ma być złożony. Ważne, by w przypadku gdy taka opłata jest uiszczana przelewem w jego tytule zawrzeć informacje, które pozwolą sądowi zweryfikować jakiego postępowania opłata dotyczy np. wpisując, że uiszczana opłata jest opłatą od pozwu o rozwód oraz podając imiona i nazwiska stron postępowania.

Jeśli powód działa przez pełnomocnika dodatkowo będzie zobowiązany do pokrycia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, którą należy uiścić na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy, w którym sprawa się toczy.

Jakie dokumenty załączyć do pozwu?

Jak już wskazywano wyżej, jednym z obowiązkowych elementów pozwu o rozwód jest wymienienie załączników, które są dołączane do pozwu. Do załączników tych należy zaliczyć m.in. pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli powoda reprezentuje pełnomocnik), dowód uiszczenia opłaty od pozwu, odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych dzieci małżonków, oczywiście jeśli je posiadają, a także dokumenty potwierdzające koszty ich utrzymania. Jeśli małżonek wnosi w pozwie o orzeczenie rozwodu z winy drugiego z małżonków ważne by do pozwu dołączył wszelkie dowody, które na tą winę wskazują np. dowody zdrady, w których zebraniu może okazać się pomocna współpraca z detektywem, o czym szerzej pisaliśmy we wpisie pt. Detektyw w sprawie o rozwód.

Do jakiego sądu wnieść pozew?

Składając pozew o rozwód bezwzględnie należy pamiętać, że sprawy rozwodowe rozpoznawane są tylko przez Sądy Okręgowe. Wobec tego to pismo należy zawsze złożyć w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co ważne, pozew o rozwód można przesłać do Sądu za pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą lub złożyć bezpośrednio w biurze podawczym właściwego Sądu.

Jak wygląda przygotowanie i złożenie pozwu?

Trzeba pamiętać, że pozew o rozwód można wnieść zarówno za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego jak również osobiście. Aby to uczynić należy skompletować niezbędne załączniki opisane wyżej oraz złożyć wraz treścią pozwu. Ważne, by do Sądu trafił oryginał pisma opatrzony własnoręcznym podpisem powoda (lub jego pełnomocnika) oraz kopia, którą Sąd następnie prześle do strony pozwanej umożliwiając jej ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów powołanych w pozwie. Nie mniej istotne jest aby składając pozew wykonać dodatkową kopię także dla siebie aby przez całe postępowanie mieć wgląd w treść złożonego w Sądzie pisma.

Adwokat Rozwodowy Rzeszów

Chociaż samodzielne sporządzenie i złożenie pozwu o rozwód nie jest niemożliwe to z uwagi na fakt, że sprawy rozwodowe często są sprawami trudnymi emocjonalnie i bolesnymi, a także z uwagi na wiele wymogów formalnych jakie musi spełniać pozew o rozwód, warto mieć po swojej stronie profesjonalnego pełnomocnika, który zadba o wszelkie niuanse i zapewni odpowiedni komfort psychiczny odciążając od wszelkich formalności.

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria ani poszczególni autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, które mogłyby powstać w przypadku zastosowania się do treści zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, w szczególności na blogu. Umieszczone teksty nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść bloga nie dotyczy stanu obowiązującego prawa i jest jedynie odzwierciedleniem poglądów autorów poszczególnych wpisów. Nie jest to również oficjalne stanowisko Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zamieszczonych tekstów oraz poglądów w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy dojdzie do zmiany stanu prawnego lub orzecznictwa sądowego. Czytelnik treści zawartych na stronie internetowej Kancelarii powinien zdawać sobie sprawę, że tylko kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i wyczerpująca analiza indywidualnej sprawy z wszystkimi jej odrębnościami może pozwolić na udzielenie adekwatnej pomocy i porady prawnej.