Blog

Karolina Piekielniak

Karolina Piekielniak

APLIKANT ADWOKACKI
Przykładam dużą wagę do szczegółów. Wiem, że bardzo często o wygranej decydują niuanse, które staram się odnaleźć w aktach każdej sprawy.

Detektyw w sprawie o rozwód

24 lipca, 2023

Liczba rozwodów w Polsce cały czas rośnie i obecnie już prawie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem i chociaż w przeważającej części rozwody są orzekane bez rozstrzygania o winie to jednak część wnoszonych pozwów o rozwód zawiera wniosek o orzeczenie o wyłącznej winie jednego z małżonków. Dla przykładu w 2021 roku takich rozwodów rozstrzygających o winie orzeczono blisko dziesięć tysięcy co stanowiło 1/6 wszystkich wydanych orzeczeń. Wnosząc pozew o rozwód małżonkowie często rezygnują z wnoszenia o orzeczenie o winie z rozkładzie pożycia a to dlatego, że takie postępowania z automatu są dłuższe i bardziej stresogenne. Dodatkowo, małżonkowie często nie mają wystarczających dowodów, które uzasadniałyby orzeczenie o winie męża czy żony. W takiej sytuacji pomocne może okazać się skorzystanie z usług profesjonalnego detektywa. Detektyw w sprawie o rozwód pomoże w zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego.

Spis treści

Jakie dowody w sprawie o rozwód?

W sprawie rozwodowej dowodem winy małżonka może być każdy materiał, który wskazuje fakty istotne dla rozstrzygnięcia oraz został pozyskany w sposób zgody z prawem. Niemniej, do najczęściej zaliczanych środków dowodowych, które są wykorzystywane w sprawach o rozwód należy zaliczyć m.in. przesłuchanie stron, dowód z zeznań świadków, dowody z dokumentów urzędowych i prywatnych, maile, SMS-y, zdjęcia i nagrania wideo.

Przesłuchanie stron jest najistotniejszym dowodem jaki może być przeprowadzony w toku postępowania rozwodowego a jego celem jest wykazanie przede wszystkim tego, że zachodzą przesłanki do rozwiązania małżeństwa. Zeznania świadków są natomiast dowodem uzupełniającym, którego celem jest dopełnienie zeznań stron co do okoliczności sprawy m.in. relacji jakie łączą małżonków, ich zachowania względem siebie i wspólnych dzieci, wkładu w budżet domowy, utrzymanie i wychowanie potomstwa a także innych kwestii istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. W sprawach, rozwodowych z orzekaniem o winie pytania do świadków będą dotyczyć także informacji na temat ewentualnej zdrady małżeńskiej, zaniedbań względem małżonka czy dzieci, długów, uzależnień bądź innych okoliczności rozpadu małżeństwa.

Trzeba pamiętać, że istnieje kilka kategorii osób, których nie wolno powoływać na świadka i są to m.in. osoby małoletnie do trzynastego roku życia, zstępni stron, którzy nie ukończyli siedemnastego roku życia, przedstawiciele niektórych zawodów w zakresie informacji objętych obowiązkiem zachowania tajemnicy, mediatorów w stosunku do faktów, o których wiedzę została uzyskana w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony mediacji zwolniły mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji, jak również osób niezdolnych do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń.

Czy detektyw w sprawie o rozwód jest dobrym pomysłem?

Skorzystanie z usług profesjonalnego detektywa jest dobrym pomysłem zawsze wtedy, gdy pozyskanie dowodów winy jednego z małżonków innymi sposobami jest niemożliwe lub znacznie utrudnione. Niewątpliwą korzyścią jaka płynie z takich usług jest możliwość udowodnienia czegoś, o co już od dawna podejrzewa się małżonka, a czego nie można udowodnić za pomocą przeprowadzenia innych dowodów i co jednocześnie może świadczyć o jego winie w rozpadzie małżeństwa np. zdrady czy nałogu.

Niemniej, przed wykorzystaniem w sprawie rozwodowej raportu detektywistycznego należy zdawać sobie sprawę z tego, że wynajęcie detektywa może istotnie podnieść koszty całego postępowania. Dodatkowo, praca detektywa nie zawsze przynosi pożądane efekty, gdyż zdarza się, że raport sporządzony przez detektywa nie zawiera treści jakie mogą być przydatne przed sądem, co zwykle nie wynika z błędnie przeprowadzonych czynności lecz braku możliwości udokumentowania określonych sytuacji i okoliczności. Należy zatem pamiętać, że wynajęcie detektywa nie jest jednoznaczne z osiągnięciem pożądanego celu i uzyskaniem korzystnego wyroku.

Co więcej, rozważając możliwość wykorzystania w trakcie postępowania dowodu z raportu detektywa czy pozyskanych przez niego zdjęć lub nagrań trzeba pamiętać, że stanowisko doktryny dotyczące dopuszczalności takich dowodów jest rozbieżne i z jednej strony prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym jest to całkowicie dopuszczalne a z drugiej taki, że wykorzystanie np. dowodu stanowiącego potajemnie nagrane rozmowy może stanowić naruszenie dóbr osobistych osób, których rozmowa została utrwalona. Tym samym taki może podlegać pominięciu jako tzw. „owoc zatrutego drzewa”.

W jaki sposób detektyw może pomóc?

O tym, że zdrada małżonka może być powodem rozwodu można już przeczytać w naszym wpisie pt. „Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu”. Usługi świadczone przez detektywa mogą pomóc również w takich sprawach i doprowadzić do ustalenia dowodów zdrady małżonka. Nie ma wątpliwości, że to właśnie takie czynności są tymi do jakich najczęściej wynajmowani są prywatni detektywi (przynajmniej jeśli chodzi o sprawy rozwodowe).

Ponadto, w sprawie o rozwód pomocne może okazać się również skorzystanie z usługi ustalenia miejsca zamieszkania małżonka, jeśli nie jest nam znane, gdyż zgodnie z art. 126 § 2 k.p.c w pierwszym piśmie procesowym jakim jest pozew należy wskazać oznaczenie miejsca zamieszkania strony. Skutkiem nie podania takiego adresu będzie brak możliwości doręczenia pozwanemu pozwu a w konsekwencji brak możliwości podjęcia przez niego obrony swych praw. Taka sytuacja jest o tyle groźna, że w przypadku pozbawienie strony możliwości obrony swych praw, może to skutkować nieważnością przeprowadzonego postępowania. Co ważne, w sprawach, w których nie może dojść do prawidłowego doręczenia pozwu, aby uniknąć zarzutu nieważności postępowania, Sąd musi skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 144 § 1 k.p.c. i ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, co może znacznie przedłużyć postępowanie.

Pomoc detektywa może okazać się konieczna również w sprawach rozwodowych, w których strony postępowania mają wspólne małoletnie dzieci. Będzie ona dotyczyła przede wszystkim ustalenia, czy rodzic odpowiednio sprawuje opiekę nad dziećmi, jakie są ich relacje oraz może dostarczyć niezbędnych dowodów na to w jaki sposób rodzić spędza czas z dziećmi, czy np. powierza opiekę nad dziećmi osobom trzecim.

W sprawach rozwodowych, w których Sąd dodatkowo orzeka np. o kwestii alimentów, konieczne może okazać się także zgromadzenie materiału dowodowego dotyczącego sytuacji majątkowej małżonka. Z naszej praktyki wynika, że zdarzają się sytuacje, w których małżonek zobowiązany do alimentacji celowo zataja wysokość swoich dochodów, która bezpośrednio wpływa na wysokość zasądzonych alimentów. Detektyw może pomóc ustalić jakie są rzeczywiste zarobki małżonka poprzez ustalenie np. tego w jakim wymiarze godzin małżonek pracuje, czy posiada dodatkowe zatrudnienie, czym się zajmuje zawodowo oraz czy ma dodatkowe źródło dochodu np. z tytułu najmu posiadanego mieszkania.

Co ważne, detektyw może pomóc także małżonkowi, który podejrzewa, że jego współmałżonek prowadzi już w stosunku do niego obserwację lub go podsłuchuje poprzez wykonanie kontrobserwacji lub poszukiwanie wszelkich urządzeń nagrywających dźwięk.

Ile kosztuje detektyw w sprawie o rozwód?

Cenniki profesjonalnych detektywów są oczywiście różne, niemniej ostateczne wynagrodzenie jest najczęściej wynikiem czasu pracy i danej stawki godzinowej. Często na koszt konkretnej usługi wpływ będzie mieć także stopień skomplikowania sprawy. Globalny koszt usług będzie zatem zależał od tego jakie czynności zostaną podjęte, jak bardzo trudne będzie ich przeprowadzenie oraz jak dużo czasu na ich zrealizowanie będzie potrzebne.

Adwokat RzeszówPomoc

Jak wynika z niniejszego wpisu, skorzystanie z usług świadczonych przez profesjonalnego detektywa, często może okazać się niezwykle pomocne, zwłaszcza w sprawach niecodziennych i skomplikowanych. Raport detektywistyczny może stanowić cenny środek dowodowy, który pomoże w ustaleniu istotnych okoliczności sprawy, które mogą mieć wpływ m.in. na kwestię winy w rozpadzie małżeństwa. Nasza Kancelaria współpracuje z profesjonalną agencją detektywistyczną, tak więc jeżeli zachodzi taka potrzeba, nasi Klienci mają również zapewnioną pomoc w tym zakresie.

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria ani poszczególni autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, które mogłyby powstać w przypadku zastosowania się do treści zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, w szczególności na blogu. Umieszczone teksty nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść bloga nie dotyczy stanu obowiązującego prawa i jest jedynie odzwierciedleniem poglądów autorów poszczególnych wpisów. Nie jest to również oficjalne stanowisko Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zamieszczonych tekstów oraz poglądów w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy dojdzie do zmiany stanu prawnego lub orzecznictwa sądowego. Czytelnik treści zawartych na stronie internetowej Kancelarii powinien zdawać sobie sprawę, że tylko kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i wyczerpująca analiza indywidualnej sprawy z wszystkimi jej odrębnościami może pozwolić na udzielenie adekwatnej pomocy i porady prawnej.