Ojcostw0

Jagienka Jaracz-Wilk

Jagienka Jaracz-Wilk

Adwokat
Dbam o interesy moich Klientów na sali sądowej i poza nią. Powierzając mi Twoją sprawę możesz być pewny, że znalazła się ona we właściwych rękach.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego koncentrują się wokół rodziny, którą tworzą rodzice i ich dzieci. Do takich spraw należą również te, które dotyczą sądowego ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa. W polskim systemie prawnym stosuje się domniemanie, zgodnie z którym ojcem dziecka, które przyszło na świat podczas trwania związku małżeńskiego albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia jest mąż matki. Takie domniemanie nie zawsze jest zgodne z prawdą, dlatego ustawodawca przewidział możliwość wszczęcia postępowania o zaprzeczenie ojcostwa, którego celem jest wykazanie, iż mężczyzna wskazany w akcie urodzenia dziecka jako jego ojciec w rzeczywistości nim nie jest. Natomiast w sytuacji, gdy nie zachodzi domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki albo zostało ono obalone bądź nie doszło do uznania ojcostwa ustawodawca daje możliwość sądowego ustalenia ojcostwa.

Nasza Kancelaria świadczy również pomoc prawną osobom, które są stronami w postępowaniu o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa lub chcą dopiero takie postępowanie wszcząć. Ponieważ sprawy rodzinne zawsze wiążą się z dużym ładunkiem emocjonalnym, zwłaszcza te, w których udział biorą dzieci, do każdej sprawy podchodzimy z odpowiednią dozą empatii, indywidualnie traktując naszych Klientów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie dotyczącej ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa zwróć się do nas a my zadbamy o Twoje prawa.

W ramach naszej praktyki oferujemy:

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

FAQ

Termin rozprawy sądowej w sprawie o ustalenie ojcostwa zwykle zależy od obłożenia danego sądu niemniej, co do zasady rozpoznanie takiej sprawy trwa od kilku do kilkunastu miesięcy.
Z pozwem o ustalenie ojcostwa może wystąpić zarówno dziecko jak i jego matka oraz domniemany ojciec. Niemniej jednak ani matka dziecka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W przypadku, gdy dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka dziecka i domniemany ojciec mogą wystąpić z żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa lecz nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.
Pozew o ustalenie ojcostwa należy złożyć w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego. Co do zasady sądem właściwym jest sąd, w okręgu którego miejsce zamieszkania ma pozwany.
Dziecko lub matka dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez Sąd. Domniemany ojciec może wystąpić z żądaniem ustalenia ojcostwa przeciwko dziecku i matce. Jeżeli matka dziecka nie żyje, powództwo wytacza się przeciwko dziecku, a jeżeli dziecko nie żyje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez Sąd.
Oprócz kosztów stanowiących wynagrodzenie adwokata, które jest zawsze ustalane indywidualnie z uwzględnieniem niezbędnego nakładu pracy, strona wnosząca o sądowe ustalenie ojcostwa nie pokrywa żadnych kosztów postępowania sądowego, gdyż jest zwolniona z kosztów sądowych. Oznacza to, że nie ponosi także kosztów, jakie wynikną w toku procesu np. kosztów sporządzenia testu DNA. Trzeba jednak pamiętać, że w razie przegranej strona dochodząca ustalenia ojcostwa będzie musiała zwrócić koszty postępowania na rzecz Skarbu Państwa a także ponieść dodatkowy koszt tj. koszt wynagrodzenia pełnomocnika strony przeciwnej.
Zarówno matka jak i domniemany ojciec, którzy składają do sądu pozew o ustalenie ojcostwa mogą spodziewać się różnych pytań, które mają na celu udowodnienie, że prawdopodobnym jest, iż domniemany ojciec faktycznie jest ojcem dziecka. Pytania zadawane przez Sąd mogą więc dotyczyć bardzo intymnych aspektów życia, w tym również kontaktów seksualnych.
W przypadku, gdy powód nie zna miejsca zamieszkania domniemanego ojca dziecka nadal może złożyć do Sądu pozew o sądowe ustalenie ojcostwa przy czym, pozew ten należy wnieść do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dodatkowo, wraz z pozwem należy złożyć wniosek o ustanowienie dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego kuratora.
Zaprzeczenie ojcostwu jest możliwe. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść matka, mąż matki, dziecko lub prokurator. Z tego środka prawnego może skorzystać każda z ww. osób, która poweźmie wątpliwość lub jest pewna, że osoba wpisana w akcie urodzenia dziecka jako jego ojciec w rzeczywistości nie jest biologicznym rodzicem dziecka.
W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa kluczowe jest przedstawienie takich dowodów aby Sąd rozpoznający sprawę nie miał żadnych wątpliwości w sprawie. Najczęściej powoływanym dowodem jest wynik badania DNA niemniej, nie jest to jedyna możliwość udowodnienia racji jednej ze stron.
Zgodnie z art. 63 k.r.o. w przypadku, gdy to ojciec dziecka wnosi o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo można wytoczyć w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego, jednak nie później niż do dnia osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Matka dziecka może wytoczyć powództwo w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka, przy czym termin na wytoczenie powództwa przez matkę jest terminem zawitym to znaczy, że po jego upływie wytoczenie powództwa przez matkę nie jest dopuszczalne, a jeżeli to nastąpi powództwo podlega oddaleniu. W przypadku, gdy o zaprzeczenie ojcostwa wnosi dziecko może to uczynić w ciągu roku od dnia ukończenia osiemnastego roku życia. Jedyną osobą, której nie wiąże termin na wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa jest prokurator, który co do zasady może to uczynić w każdym czasie.
Na czas trwania sprawy o zaprzeczenie ojcostwa wpływa przede wszystkim ilość spraw aktualnie rozpoznawanych w konkretnym sądzie. Zwykle cała procedura trwa kilka miesięcy chociaż czas ten może się wydłużyć np. gdy konieczne będzie przeprowadzenie dowodu z badań DNA.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może złożyć również matka, jednak musi to uczynić w ciągu sześciu miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Po upływie tego terminu matka traci swoje uprawnienie do wytoczenia powództwa.
Prócz wynagrodzenia pełnomocnika, które jest ustalane indywidualnie na koszty sprawy o zaprzeczenie ojcostwa składa się m.in. opłata od pozwu, która wynosi dwieście złotych oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie siedemnastu złotych.
Wyrok wydany w sprawie dotyczącej zaprzeczenia ojcostwa stanie się prawomocny po upływie siedmiu dni od jego wydania, jeśli żadna ze stron nie złoży wniosku o uzasadnienie a następnie nie wniesie apelacji.
Sprawy o zaprzeczenie ojcostwa rozpoznaje sąd rejonowy, co do zasady miejscowo właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa składa się do wydziału rodzinnego i opiekuńczego takiego sądu.
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść także dziecko w nieprzekraczalnym terminie roku od dnia ukończenia osiemnastego roku życia.
Co do zasady nie ma możliwości złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka. Gdy dziecko zmarło, sprawa o zaprzeczenie ojcostwa może się toczyć jedynie wtedy, gdy śmierć dziecka nastąpiła już po wszczęciu postępowania.
Pytania, które będą zadawane stronom podczas rozprawy w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa będą miały na celu przede wszystkim ustalenie, czy mężczyzna wpisany w akcie urodzenia dziecka jako jego ojciec, faktycznie jest biologicznym rodzicem dziecka. Sąd będzie zatem pytał strony jaka jest ich wiedza na ten temat oraz o to czy dysponują dowodami na poparcie swoich twierdzeń.
Jednym z najważniejszych skutków zaprzeczenia ojcostwa jest to, że z momentem uprawomocnienia się orzeczenia zaprzeczającego ojcostwu następuje ustanie władzy rodzicielskiej. To oznacza, że mężczyzna, którego ojcostwo zostało zaprzeczone nie może już podejmować żadnych skutecznych działań faktycznych i prawnych wobec dziecka lub jego majątku. Prawomocne zaprzeczenie ojcostwu ma również ten skutek, że w kwestii dziedziczenia dziecka z ustawy po mężczyźnie, którego ojcostwo zostało zaprzeczone oraz po jego krewnych, którzy zmarli przed zaprzeczeniem ojcostwa, dziedziczenie nie następuje. W takiej sytuacji spadkobiercom przysługuje prawo do domagania się uchylenia postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. Mężczyzna, którego ojcostwo zostało zaprzeczone, uprzednio zobowiązany prawomocnym wyrokiem do świadczenia alimentów na rzecz dziecka, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1982 r., sygn. akt III CZP 22/82, może z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zaprzeczeniu ojcostwa żądać ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny ustał, co do świadczeń nie spełnionych w tej chwili oraz na przyszłość.
W przypadku zaprzeczenia ojcostwa dziecko traci nazwisko, które nosiło po mężu matki i nabywa nazwisko matki tj. nazwisko jakie matka nosiła w chwili narodzenia dziecka. W przypadku, gdy dziecko urodzone w małżeństwie, które zgodnie z oświadczeniem rodziców otrzymało nazwisko matki, w przypadku zaprzeczenia ojcostwa zachowują to nazwisko.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2021 r. Sąd opiekuńczy może postanowić o sporządzeniu nowego aktu urodzenia po prawomocnym zaprzeczeniu ojcostwa męża matki. W przypadku, gdy Sąd opiekuńczy nie wyda stosownego orzeczenia o sporządzeniu nowego aktu urodzenia wzmiankę o zaprzeczeniu ojcostwa zamieszcza się na dotychczasowym akcie urodzenia dziecka.
Warunkiem złożenia pozwu o zaprzeczenie ojcostwa jest dołączenie do niego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka, który był wydany najpóźniej miesiąc przed złożeniem pozwu oraz złożeniu odpisu skróconego aktu małżeństwa.