Rozdzielność majątkowa

Jagienka Jaracz-Wilk

Jagienka Jaracz-Wilk

Adwokat
Dbam o interesy moich Klientów na sali sądowej i poza nią. Powierzając mi Twoją sprawę możesz być pewny, że znalazła się ona we właściwych rękach.

Zawarcie małżeństwa rodzi wiele konsekwencji pomiędzy małżonkami. Jedną z nich jest powstanie pomiędzy nimi wspólności majątkowej. Oznacza to najogólniej mówiąc, że wszystko co małżonkowie zarobią w trakcie trwania małżeństwa jest wspólne. Zdarza się jednak, że małżonkowie, z różnych względów, chcą uregulować swoje sprawy majątkowe inaczej. Rozdzielność majątkowa jest to taka forma uregulowania stosunków finansowych w małżeństwie, w której każdy z małżonków zachowuje swój odrębny majątek. Małżonkowie mogą zawrzeć przed notariuszem umowę o rozdzielności majątkowej przed zawarciem małżeństwa (wtedy nigdy nie powstanie wspólność majątkowa pomiędzy nimi), jak i w trakcie trwania małżeństwa. W takim przypadku rozdzielność majątkowa będzie obowiązywać od momentu zawarcia umowy. Zdarza się jednak, że małżonkowie nie będą w stanie się porozumieć i wówczas o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami zdecyduje Sąd. Przesłanką do wniesienia powództwa o ustanowienie rozdzielności majątkowej jest istnienie ważnych powodów. Zgodnie z doktryną, ważnymi powodami są te okoliczności, które uzasadniają przypuszczenie, że w tym konkretnym przypadku istnienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami nie służy dobru drugiego z małżonków oraz dobru ich rodziny. W praktyce przez ważne powody rozumie się np. separację faktyczną pomiędzy małżonkami, czy też trwonienie majątku przez jednego z nich. W wyjątkowych przypadkach Sąd może ustanowić rozdzielność z datą wsteczną czyli z datą sprzed wniesienia pozwu. Doktryna wskazuje, że przesłanka wyjątkowego wypadku wymusza na Sądzie obowiązek kompleksowego rozważenia sytuacji każdego małżeństwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy jako wypadek uzasadniający orzeczenie separacji z datą wsteczną wskazuje jedynie sytuację, w której małżonkowie żyją w rozłączeniu. Nie może jednak budzić żadnych wątpliwości, że separacja faktyczna pomiędzy małżonkami powinna trwać już od dłuższego czasu, a niemożliwość współdziałania małżonków w sprawach finansowych powinna istnieć już w tej wcześniejszej dacie.

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej w ramach swojej praktyki mogą wyjaśnić wady oraz korzyści związane z zawarciem rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. Jednak to, czy w danym przypadku warto zdecydować się na rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami zależy już od ich indywidualnej decyzji.

W ramach naszej praktyki oferujemy:

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

FAQ

Rozdzielność majątkowa powoduje, że pomiędzy małżonkami ustanie lub nigdy nie zaistnieje wspólność majątkowa małżeńska. Każdy z małżonków będzie dysponował swoim majątkiem dowolnie i w przypadku rozwodu, wszystko co zostanie nabyte przez małżonków od czasu jej zawarcia nie będzie podlegało podziałowi. Ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie też skutkowało tym, że od czasu jej ustanowienia małżonkowie będą odpowiadać indywidualnie za swoje zobowiązania w stosunku do wierzycieli.

Są dwie możliwości ustanowienia rozdzielności majątkowej. Pierwsza możliwość to zawarcie umowy przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Rozdzielność powstaje wówczas z dniem jej zawarcia. Taka forma jest możliwa w przypadku zgody małżonków. W przypadku braku takiej zgody, każdy z małżonków może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez Sąd. Wtedy rozdzielność powstanie z dniem orzeczonym w wyroku (z tym, że można wnosić o ustanowienie tej rozdzielności z dniem wniesienia pozwu). W wyjątkowych przypadkach można wnosić o orzeczenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Wówczas Sąd będzie musiał przeanalizować sytuację finansową małżeństwa indywidualnie i rozważyć, czy w niniejszej sprawie zaistniał owy wyjątkowy przypadek uzasadniający wydanie takiego rozstrzygnięcia.

Nie, jeśli zobowiązanie zostało zaciągnięte już po ustanowieniu rozdzielności majątkowej.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie wpływa na dziedziczenie, zarówno to ustawowe jak i testamentowe.

Umowa dotycząca rozdzielności majątkowej może zostać zawarta z woli małżonków przed notariuszem w formie aktu notarialnego. Do jej ustanowienia nie jest konieczne wnoszenie sprawy do Sądu i tylko w tym kontekście istnieje możliwość samodzielnego zrobienia rozdzielności majątkowej.

Jeśli chodzi o zawarcie umowy przed notariuszem to jest to w zasadzie kwestia kilku dni (czyli znalezienia najbliższego wolnego terminu u notariusza). W przypadku rozdzielności ustanawianej przez Sąd jest to natomiast kwestia kilku, a czasem kilkunastu miesięcy (wszystko zależy od aktualnego obciążenia danego Sądu).

W przypadku umowy zawieranej przed notariuszem potrzebne są dowody osobiste małżonków oraz akt małżeństwa. W przypadku skierowania sprawy do Sądu potrzebny jest akt małżeństwa, dowód uiszczenia opłaty od pozwu oraz dokumenty potwierdzające podnoszone w pozwie okoliczności, czyli np. historia rachunków bankowych potwierdzająca trwonienie majątku przez drugiego małżonka, istnienie uzależnienia, dane świadków, którzy zostaną przesłuchani na okoliczność istnienia separacji faktycznej pomiędzy małżonkami oraz dokumenty potwierdzające skład majątku wspólnego (niezbędne do określenia wartości przedmiotu sporu). To jakie dokumenty będą potrzebne zależy od tego jakie są okoliczności danej sprawy.

Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym przebywa. W braku takiej podstawy właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i tak nie da się ustalić właściwości, to właściwy jest Sąd miejsca zamieszkania Powoda.

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej podlega stałej opłacie w wysokości 200,00 zł. Opłata ta jest niezależna od wartości majątku małżonków. Wynagrodzenie Kancelarii za przygotowanie pozwu zawsze jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Bez rozwodu jest możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej jedynie w formie aktu notarialnego lub składając do Sądu stosowne powództwo.

Jeśli jeden z małżonków np. prowadzi działalność, która wiąże się z podejmowaniem ryzyka i zaciąganiem zobowiązań, to aby nie odpowiadać majątkiem wspólnym należy zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej.

Rozdzielność majątkowa chroni przed długami powstałymi od jej ustanowienia. Innymi słowy rozdzielność nie chroni przed długami powstałymi przed jej zawarciem.

Jeśli w małżeństwie panuje wspólność ustawowa, a stronami umowy są małżonkowie wspólnie, wówczas odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym. Jeśli stroną umowy jest tylko jeden z małżonków i jeśli zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wówczas wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego jak i z majątku wspólnego małżonków. Jeśli natomiast zobowiązanie zostało zaciągnięte bez zgody drugiego małżonka wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści osiągniętych z tytułu praw autorskich i pokrewnych. Jeśli wierzytelność powstała przed zawarciem małżeństwa wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego małżonka. Zgoda drugiego małżonka nie jest wymagana w czynnościach w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzających do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny.

Po rozwodzie małżonkowie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych, które powstały w czasie trwania wspólności majątkowej, ale tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.

Najogólniej rzecz ujmując ustanowienie rozdzielności z datą wsteczna pozwala na ograniczenie odpowiedzialności za zaciągnięte przez drugiego z małżonków zobowiązania.

Po ustanowieniu rozdzielności podział majątku wygląda tak samo jak po rozwodzie. Może zostać dokonany w formie aktu notarialnego przed notariuszem, jak i przez Sąd po złożeniu wniosku przez jednego z małżonków.

Kwestia wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozdzielność zawsze jest ustalana indywidualnie z Klientem. Na jej wysokość mają wspływ stopień skomplikowania sprawy, ilość sporządzonych w sprawie pism oraz ilość rozpraw. Jednoznaczne wskazanie kwoty bez analizy sprawy jest niemożliwe.