Podział majątku

Jagienka Jaracz-Wilk

Jagienka Jaracz-Wilk

Adwokat
Dbam o interesy moich Klientów na sali sądowej i poza nią. Powierzając mi Twoją sprawę możesz być pewny, że znalazła się ona we właściwych rękach.

Sprawom o rozwód zwykle towarzyszą również sprawy związane z kwestią podziału majątku wspólnego małżonków. Chociaż do podziału majątku może dojść już w ramach postępowania rozwodowego to jednak częściej można spotkać się z sytuacją, w której majątek zostaje podzielony w ramach odrębnego postępowania przed Sądem. Zdarza się, że sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków niosą za sobą większy ładunek emocjonalny niż sprawy rozwodowe, a ponadto często trwają długie miesiące a nawet lata. Niejednokrotnie, nawet w sprawy, których przedmiotem jest stosunkowo niewielkiej wartości majątek i które na pierwszy rzut oka wydają się być nieskomplikowane, zaangażowany zostaje biegły sądowy, którego zadaniem jest jego wycena. Z uwagi na stopień skomplikowania spraw dotyczących podziału majątku, zwłaszcza tam, gdzie małżonkowie dysponują pokaźnym dorobkiem, aby spokojnie przejść przez ten etap, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, którego celem będzie zabezpieczenie interesów reprezentowanej strony.

W ramach naszej praktyki oferujemy:

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

FAQ

Przy podziale majątku Sąd weźmie pod uwagę różne czynniki, które ostatecznie zdecydują o warunkach podziału. Przedmiotem podziału majątku wspólnego są dobra majątkowe małżonków. Sąd weźmie zatem pod uwagę ich wartość oraz sposób nabycia. Analizie zostanie poddana także sytuacja życiowa każdej ze stron, czas trwania małżeństwa oraz sytuacja rodzinna małżonków, w tym potrzeby związane z wychowaniem dzieci. W każdym przypadku, podział majątku będzie rozpatrywany indywidualnie, a decyzja Sądu musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego. Na przykład, gdy jedna strona ma trudności finansowe, czy to z powodu choroby, czy z innych niezależnych od niej przyczyn, Sąd może zdecydować o przysługującej jej większej części majątku.

Z punktu widzenia ustalania wartości majątku wspólnego małżonków duże znaczenie ma moment ustania między nimi wspólności majątkowej, ponieważ skład majątku wspólnego ustalany jest właśnie na ten moment. Wartość majątku wspólnego małżonków jest ustalana według stanu tego majątku z chwili ustania wspólności majątkowej (tj. jego zawartości, czyli przynależności do niego określonych rzeczy i praw, a także ich właściwości w postaci stanu technicznego lub prawnego, czy indywidualnych cech) oraz cen z chwili dokonania podziału.

W przypadku postępowania sądowego osoba wnioskująca o dokonanie podziału majątku wspólnego przez Sąd, powinna go opłacić, przy czym opłata ta wynosi 1000 zł w przypadku, gdy strony nie posiadają wspólnego stanowiska, co do tego jak majątek powinien być podzielony, a jeśli strony osiągnęły porozumienie opłata od wniosku to 300 zł. Następnie, zgodnie z art. 520 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, każdy uczestnik ponosi koszty związane ze swym udziałem w sprawie. W uzasadnionych przypadkach, Sąd może inaczej rozłożyć obowiązek ponoszenia kosztów postępowania i na przykład zasądzić na rzecz wnioskodawcy zwrot opłaty od wniosku albo uiszczonych zaliczek na wydatki biegłego.

Jeśli strony są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku, wówczas wystarczy umowa między byłymi małżonkami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku. Ugodowy podział majątku wspólnego można również przeprowadzić składając zgodny wniosek do sądu o podział majątku wspólnego, zawierając ugodę w postępowaniu lub wzywając do próby ugodowej drugą stronę.

Prócz pytań standardowych dla każdej ze spraw (takich jak pytanie o wiek, wykształcenie i wykonywany zawód), Sąd zada stronom m.in. pytania o to kiedy zapadł wyrok rozwodowy (w przypadku, gdy do podziału dochodzi po rozwodzie stron), co wchodzi w skład majątku wspólnego stron, ile warte są poszczególne składniki majątku. Sąd może chcieć również ustalić, czy strony będą w stanie dobrowolnie podzielić się niektórymi składnikami majątku oraz w jaki sposób zdaniem stron majątek powinien być podzielony.

Żaden z małżonków nie może nie zgodzić się na dokonanie podziału majątku, gdyż nie można zmusić byłego małżonka do trwania we wspólności majątkowej. Sąd będzie zatem orzekał o podziale majątku nawet w przypadku sprzeciwu jednej ze stron. Trzeba pamiętać, że każdy z małżonków może wyrazić jedynie stanowisko, co do zaproponowanego sposobu podziału, ale ostateczna decyzja będzie tak czy inaczej należała do Sądu. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, Sąd nie może przyznać uczestnikowi postępowania prawa majątkowego bez jego zgody i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłaty lub dopłaty. Bez znaczenia są przy tym przyczyny odmowy zgody i wszelkie inne okoliczności (por. postanowienia Sądu Najwyższego z dnia: 4 listopada 1998 r., II CKN 347/98, 8 sierpnia 2003 r., V CK 174/02 i 14 listopada 2012 r., II CSK 187/12). Dość specyficzną sytuacją jest taka, gdy żaden z małżonków nie wyraża zgody na przyznanie mu konkretnego składnika majątku wspólnego np. samochodu. Wtedy Sąd nakaże sprzedaż tego składnika i podział pomiędzy współmałżonków uzyskanej ze sprzedaży kwoty.

Majątek wspólny małżonków może być podzielony na dwa sposoby tj. orzeczeniem sądowym wydanym w postępowaniu o podział majątku lub w wyroku rozwodowym albo na skutek podziału umownego, którego podstawą jest umowa zawarta między stronami.

Do ustania wspólności majątkowej może dojść w wyniku: prawomocnego wyroku rozwodowego, ogłoszenia separacji, unieważnienia małżeństwa, śmierci jednego z małżonków, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, sądowej rozdzielności majątkowej lub zawarcia umowy o rozdzielności majątkowej tzw. intercyzy.

Do majątku wspólnego małżonków należy zaliczyć wszystko to, co zostało przez nich nabyte w trakcie trwania związku małżeńskiego (za wyjątkiem przedmiotów majątkowych określonych w art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), przy czym chodzi o aktywa nabyte zarówno wspólnie przez oboje, jak i każdego z małżonków z osobna. Do majątku wspólnego zalicza się m.in. pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z działalności gospodarczej, środki zgromadzone w funduszach emerytalnych oraz dochody z majątku wspólnego oraz majątków osobistych obojga małżonków.

Przedmiotem podziału jest tylko majątek wchodzący w skład majątku wspólnego małżonków.

Co do zasady, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, chyba, że przed zawarciem małżeństwa zawarli umowę o rozdzielności majątkowej.

Fakt, iż rozwód małżonków został orzeczony z wyłącznej winy jednego z małżonków nie oznacza, że małżonek ten będzie w jakikolwiek sposób stratny w sprawie o podział majątku wspólnego. Wina małżonka w żaden sposób nie przekłada się na ustalenie udziałów w postępowaniu sądowym o podział majątku wspólnego małżonków.  

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać ustalenia nierównego podziału majątku, z uwzględnieniem stopnia, w jakim przyczynił się do powstania majątku wspólnego. Niemniej, Sąd ustala nierówny podział wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Przy podziale majątku Sąd bierze pod uwagę jedynie aktywa zgromadzone przez małżonków.

Roszczenie o podział majątku nie ulega przedawnieniu, więc może zostać dokonany w każdym momencie po ustaniu związku małżeńskiego.

Do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą wszystkie przedmioty majątkowej, które nie należą do majątku wspólnego. Są to przede wszystkim przedmioty, które małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa oraz przedmioty, które małżonek uzyskał przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, służyły do zaspokajania jedynie osobistych potrzeb małżonka, małżonek uzyskał z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za krzywdę, stanowią wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub dochodu z innej działalności zarobkowej, nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków oraz przedmioty, które małżonkowie uzyskali w zamian za składniki majątku osobistego.

Fakt, że byli małżonkowie posiadają wspólne dzieci nie ma znaczenia z punktu widzenia podziału majątku. Niemniej, w niektórych sytuacjach miejsce pobytu wspólnych dzieci może decydować o sposobie podziału majątku. Na przykład, jeśli dzieci na stałe przebywają z jednym z rodziców, a byli małżonkowie chcą przyznania na ich własność wspólnego mieszkania Sąd może wziąć pod uwagę dobro dzieci i przyznać mieszkanie małżonkowi, przy którym dzieci na stałe przebywają.

Skład majątku wspólnego ustala się według stanu w dacie ustania wspólności majątkowej. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, tylko w przypadkach, gdy jeden z małżonków celowo wyzbywa się przedmiotów należących do majątku wspólnego przed ustaniem wspólności majątkowej, przedmioty te lub ich równowartość podlegają rozliczeniu przy podziale (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 1974 r. III CRN 384/73).

Wniosek o podział majątku wspólnego małżonków składa się do wydziału cywilnego sądu rejonowego miejscowo właściwego ze względu na miejsce położenia majątku, a jeżeli wspólność majątkowa małżeńska ustała przez śmierć jednego z małżonków, wniosek składa się do sądu spadku.