Blog

Jagienka Jaracz-Wilk

Jagienka Jaracz - Wilk

Adwokat
Dbam o interesy moich Klientów na sali sądowej i poza nią. Powierzając mi Twoją sprawę możesz być pewny, że znalazła się ona we właściwych rękach.

Niezgodność charakterów jako przyczyna rozwodu

21 lipca, 2023

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2021 r. w Polsce rozwiązanych przez rozwód zostało 60.687 małżeństw. Ok 80% z nich rozwiodło się bez orzekania o winie (szczegółowe dane znajdziesz tutaj). Częściej rozwód był inicjowany przez kobiety niż przez mężczyzn. Niezgodność charakterów jako przyczyna rozwodu była wskazywana w pozwie najczęściej. Taki z pozoru błahy powód był przyczyną 46% wszystkich rozwodów w Polsce w tym okresie.

Spis treści

Jak szybko po ślubie można otrzymać rozwód?

W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. k.r.o. jako przesłanki do orzeczenia rozwodu wskazuje się jedynie trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że  pomiędzy małżonkami musiało dojść do definitywnego zerwania więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej. Przepisy nie wskazują natomiast jaki musi upłynąć minimalny okres przez który małżeństwo musi trwać, aby następnie Sąd mógł orzec rozwód. Istotnym jest jedynie, że zgodnie z orzecznictwem minimalny okres od ustania więzi małżeńskich powinien wynosić ok 6 miesięcy. Jedno z małżeństw, które rozwodziło się w Naszej Kancelarii Adwokackiej trwało niecałe 13 miesięcy (od zawarcia małżeństwa do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego).

Niezgodność charakterów jako przyczyna rozwodu

Niezgodność charakterów, jak wskazano powyżej, jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów. Niezgodność charakterów jako przyczyna rozwodu jest wskazywana przez małżonków, którzy chcą się rozwieść szybko i nie chcą aby Sąd orzekał o winie za rozpad małżeństwa. Pod pojęciem niezgodności charakterów należy rozumieć odmienne podejście małżonków do istotnych kwestii małżeńskich. Oczywiste jednak jest, że każdy z nas jest inny i mamy różne poglądy na wiele spraw, co nie zawsze musi oznaczać, że zawarte przez nas małżeństwo ulegnie rozpadowi. Samo wskazanie w pozwie o rozwód niezgodności charakterów jest niewystarczające dla uzyskania rozwodu, ponieważ, jak już zostało zasygnalizowane to nie sam brak zgodności charakterów prowadzi do rozwodu, a jego skutki. Powołując się na niezgodność charakterów trzeba zatem wykazać, że rodzi ona pomiędzy małżonkami wiele kłótni i nieporozumień, które w dłuższej perspektywie powodują oddalanie się od siebie małżonków, a to przekłada się na rozpad wszystkich więzi małżeńskich pomiędzy nimi. Innymi słowy małżonek wnoszący pozew o rozwód ma obowiązek wskazać jak różnice w charakterze małżonków rzutują na rozpad jego małżeństwa. Jak wskazał Sąd Najwyższy niezgodność charakterów nie może być podstawą do rozwiązania małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem winy małżonka. Sama różnica charakterów stron nie może stanowić o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego, jeżeli nie objawia się w agresywnym, lekceważącym czy poniżającym drugiego małżonka zachowaniu. (III CKN 512/98 – wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 21-05-1999). Tym samym, jeśli niezgodność charakterów powoduje przemoc fizyczną lub psychiczną pomiędzy małżonkami, to wówczas można żądać rozwodu z winy drugiego małżonka, ale jedynie z powodu stosowania przez niego przemocy względem małżonka, a czasem i całej rodziny. W takich przypadkach w pozwie jako przyczynę rozwodu wskazuje się przemoc w rodzinie, a nie samą niezgodność charakterów.

Różne zainteresowania małżonków

Niejednokrotnie zdarza się, że małżonkowie posiadają różne zainteresowania. Niekiedy te zainteresowania i pasje są tak mocne, że mogą być przedkładane nad potrzeby drugiego z małżonków, a przynajmniej drugi z małżonków może to tak odbierać. Wówczas na tym tle mogą pojawiać się konflikty, które z czasem mogą rzutować na rozpad pożycia małżeńskiego. Oczywiście posiadanie różnych pasji nie jest złe, dopóki jest akceptowane przez drugiego z małżonków. Czasem zdarza się, że jeden z małżonków ma niebezpieczną pasję, która w momencie założenia rodziny zaczęła przeszkadzać drugiemu małżonkowi, co doprowadzało do szeregu kłótni i nieporozumień. Decydując się na rozwód z tego powodu należy wskazać jak te zainteresowania wpłynęły negatywnie na małżeństwo, np. poprzez brak spędzania wspólnie czasu, pojawienia się poczucia pominięcia i zapomnienia u drugiego małżonka oraz pojawiających się kłótni, które stopniowo doprowadzają do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Różne temperamenty małżeńskie

Każdy z nas ma inne potrzeby i inny temperament seksualny, które zwykle ujawniają się dopiero po pewnym czasie funkcjonowania w związku. Niedopasowanie seksualne w małżeństwie może polegać na różnicach co do częstotliwości jak i oczekiwań co do jakości zbliżeń pomiędzy małżonkami. Brak dopasowania na dłuższą metę może powodować, że małżonkowie będą poszukiwać innych partnerów seksualnych, co może doprowadzić do zdrady małżeńskiej. O rozwodzie z powodu zdrady małżeńskiej pisaliśmy pt „Zdrada małżeńska jako przyczyna rozwodu”. Jednak już same różnice w temperamentach seksualnych (które wcale nie musiały zakończyć się zdradą małżeńską) są wskazywane jako powód rozpadu pożycia małżeńskiego stron. Wskazując taką podstawę w pozwie o rozwód wskazać trzeba jak pojawiające się różnice przekładają się na definitywny rozkład więzi pomiędzy małżonkami. W postępowaniu rozwodowym z tej przyczyny zwykle Sąd bada, czy małżonkowie próbowali rozwiązać swoje problemy np. poprzez podjęcie terapii czy wizytę u seksuologa.

Różne plany małżonków na przyszłość

Niezgodność charakterów małżonków może przejawiać w różnicach co do ich zapatrywania na wspólną przyszłość. Przykładowo jeden z małżonków może dążyć do jak najszybszego założenia rodziny, a drugi z małżonków w tym czasie chce ustabilizować swoją sytuację zawodową i finansową, bądź też chce spędzić jeszcze trochę czasu z drugim małżonkiem, zanim w rodzinie pojawią się dzieci. Innym przykładem, też często pojawiającym się w praktyce, jest wyjazd jednego z małżonków za granicę, co początkowo jest akceptowane przez drugiego z małżonków, który ma nadzieję, że stan ten szybko minie i małżonkowie będą widywać się częściej, a nie kilka razy do roku. Są też małżeństwa, które ulegają rozpadowi, ponieważ jeden z małżonków nie widzi potrzeby faktycznego stworzenia odrębnej rodziny i chce mieszkać u rodziców, podczas gdy drugi z małżonków traktował ten stan jedynie przejściowo. Zdarza się również, że różnice pojawiają się w zakresie roli żony w domu. Przykładowo mąż chciałby, żeby żona prowadziła dom i nie pracowała, podczas gdy żona chce się rozwijać zawodowo lub całkiem odmiennie, mąż chciałby żeby żona powróciła do aktywności zawodowej, natomiast małżonka nie wyobraża sobie podjęcia zawodowej pracy. Takie różnice w wizji przyszłości rodziny w dłuższej perspektywie powodują konflikty, które mogą doprowadzić do rozpadu więzi małżeńskich, a w konsekwencji i rozwodu.

Chęć posiadania dzieci

Różnice światopoglądowe pomiędzy małżonkami mogą pojawić się w kwestii posiadania dzieci przez małżonków. Aktualnie, wg. statystyki Polki coraz później decydują się na powiększenie rodziny i w naszym kraju, podobnie jak w innych krajach europejskich, widoczny jest trend tzw. późnego rodzicielstwa. Taki stan ma wiele przyczyn i zwykle, choć nie zawsze, wynika on z chęci zdobycia wykształcenia, znalezienia stabilnego zatrudnienia i ustabilizowania swojej sytuacji mieszkaniowej. Czasami tzw. późniejsze rodzicielstwo związane jest z chęcią cieszenia się życiem jedynie we dwoje. Niezależnie od powodów, najważniejsze jest, żeby małżonkowie podejmowali wspólnie decyzje co do posiadania dzieci i oboje czuli się z nią komfortowo, a zatem żeby ta decyzja nie została narzucona przez jednego z nich. Jeśli małżonkowie nie potrafią porozumieć się do co przyszłości swojej rodziny, a co za tym idzie, co do chęci posiadania dzieci (zarówno co do czasu, w którym małżonkowie chcieliby mieć dziecko oraz co do modelu ich rodziny) wówczas w małżeństwie pojawiają się negatywne emocje, które rzutują na funkcjonowanie małżeństwa, a czasem mogą prowadzić do jego rozpadu. Niechęć do posiadania dzieci czasem jest samodzielną podstawą opisywaną w pozwie o rozwód  dotyczy zwykle młodych małżeństw (ze stosunkowo krótkim stażem), gdzie małżonkowie mają różne wizje co do modelu założonej przez siebie rodziny.

Adwokat RzeszówPomoc

Niezgodność charakterów jest najczęstszą przyczyną rozwodów bez orzekania o winie. Wskazanie tej przyczyny jako rozpadu pożycia małżeńskiego małżonków pozwala na szybkie uzyskanie rozwodu czasem nawet już podczas pierwszej rozprawy. Bardzo często, poza przypadkami opisanymi powyżej niezgodność charakterów dotyczy odmiennego podejścia do kwestii finansowych oraz sposobu spędzania tzw. czasu wolnego po aktywności zawodowej, co rodzi dużo konfliktów pomiędzy małżonkami.

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria ani poszczególni autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, które mogłyby powstać w przypadku zastosowania się do treści zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, w szczególności na blogu. Umieszczone teksty nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść bloga nie dotyczy stanu obowiązującego prawa i jest jedynie odzwierciedleniem poglądów autorów poszczególnych wpisów. Nie jest to również oficjalne stanowisko Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zamieszczonych tekstów oraz poglądów w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy dojdzie do zmiany stanu prawnego lub orzecznictwa sądowego. Czytelnik treści zawartych na stronie internetowej Kancelarii powinien zdawać sobie sprawę, że tylko kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i wyczerpująca analiza indywidualnej sprawy z wszystkimi jej odrębnościami może pozwolić na udzielenie adekwatnej pomocy i porady prawnej.