Blog

Karolina Piekielniak

Karolina Piekielniak

APLIKANT ADWOKACKI
Przykładam dużą wagę do szczegółów. Wiem, że bardzo często o wygranej decydują niuanse, które staram się odnaleźć w aktach każdej sprawy.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

4 września, 2023

Niejednokrotnie, małżonkowie którzy poważnie myślą o zakończeniu związku zastanawiają się jak podzielić majątek po rozwodzie. Często niepewność w tej kwestii zmusza ich do trwania w małżeństwie, chociaż nie darzą się już uczuciem i już dawno doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego. Aby poprawnie odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie należy dobrze zrozumieć istotę małżeńskiego ustroju majątkowego jakim jest wspólność majątkowa oraz samego podziału majątku. Kwestia bowiem tego jak podzielić majątek pod rozwodzie jest bardziej złożona.

Spis treści

Rozwód a wspólność majątkowa małżeńska

Jak powszechnie wiadomo, po zawarciu związku małżeńskiego między małżonkami, co do zasady powstaje wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Oznacza to, że praktycznie wszystko co małżonkowie nabędą w trakcie trwania małżeństwa będzie stanowiło ich wspólną własność.

Zgodnie z treścią art. 31 § 2 k.r.o. do majątku wspólnego należy zaliczyć m.in. wynagrodzenie za prace i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków oraz dochody z majątku wspólnego jak również z majątku osobistego (np. czynsz z wynajmu mieszkania niezależnie od tego czy należy do obojga małżonków, czy do jednego z nich). Majątkiem wspólnym małżonków będą także środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków oraz kwoty składek zewidencjonowane na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Wszelkie składniki majątkowe, których ustawodawca nie włączył do majątku wspólnego małżonków będą stanowiły majątek osobisty każdego z nich.

Należy pamiętać, że jednym z wielu skutków rozwodu, które zostały szczegółowo opisane w naszym artykule pt. Rozwód czy separacja – co wybrać? , jest ustanie małżeńskiej wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa ustaje w momencie wydania wyroku rozwodowego i od tej chwili małżonkowie mogą dochodzić podziału wspólnego majątku, który został zgromadzony w trakcie małżeństwa.

Niejednokrotnie małżonkowie oprócz wspólnego majątku posiadają także wspólne zobowiązania dlatego przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto poznać zasady na jakich małżonkowie odpowiadają zarówno za wspólne długi jak i za zobowiązania zaciągnięte samodzielnie przez męża czy żonę, które opisano w naszym wpisie pt. Odpowiedzialność za długi małżonka po rozwodzie.

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Ustanie wspólności majątkowej wywołuje potrzebę podziału majątku wspólnego zgromadzonego w trakcie trwania małżeństwa. Nie jest tajemnicą, że najprostszą sytuacją jest ta, w której małżonkowie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału majątku i dokonać go w drodze umowy bez konieczności wszczynania procesu sądowego, powoływania biegłego, wyceny majątku i toczenia sporu o każdą wspólną rzecz i zgromadzone środki pieniężne. Niemniej, takie sytuacje należą do rzadkości, gdyż bardzo często, gdy w grę wchodzi majątek (zwłaszcza pokaźny) małżonkowie nie mogą dojść do konsensu. W takiej sytuacji by sprawiedliwie podzielić zgromadzony majątek potrzebna jest ingerencja Sądu, który w postępowaniu o podział majątku orzeknie o zasadach podziału. Co ważne, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, Sąd może dokonać podziału majątku już w wyroku rozwodowym.

Jeśli Sąd nie dokonał podziału majątku w wyroku rozwodowym możliwe jest wszczęcie w tym przedmiocie odrębnego postępowania już po orzeczeniu rozwodu. Wniosek o podział majątku, który wszczyna postępowanie, należy wnieść po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia majątku, który ma ulec podziałowi. Co szczególnie ważne, roszczenie o podział majątku nie ulega przedawnieniu co oznacza, że osoba uprawniona może żądać dokonania przez Sąd takiego podziału w każdym czasie.

Umowa o podział majątku po rozwodzie

Jak zostało już zaznaczone wyżej, podział majątku w drodze umowy zawartej pomiędzy małżonkami jest możliwy jedynie wtedy, gdy małżonkowie są w stanie porozumieć się ze sobą w tej kwestii. Co ważne, umowa o podział majątku może być zawarta przez małżonków w każdym czasie po orzeczeniu rozwodu i co do zasady w dowolnej formie. Wyjątkiem jest np. sytuacja, gdy w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość lub przedsiębiorstwo – wtedy umowa powinna mieć formę aktu notarialnego.

Postepowanie o podział majątku po rozwodzie

Postępowanie o podział majątku po rozwodzie inicjuje wniosek o dokonanie takiego podziału złożony przez jednego z małżonków. Wniosek ten, jak każde pismo procesowe, musi posiadać szereg elementów charakterystycznych dla pisma procesowego oraz dodatkowo szczegółowo wskazywać składniki majątku wspólnego, które mają podlegać podziałowi np. w formie spisu rzeczy ruchomych. Kiedy małżonkowie posiadają wspólną nieruchomość, która również ma zostać podzielona, wówczas niezbędne jest wskazanie jej dokładnego położenia, powierzchni, przeznaczenia a także przedstawienie dowodów potwierdzających jej stan prawny.

Wniosek o podział majątku wspólnego musi zawierać propozycję wnioskodawcy co do sposobu podziału, w której wnioskodawca powinien określić, który ze składników majątkowych chce zatrzymać. Wnioskodawca powinien także wskazać jakie są jego ewentualne żądania związane ze zwrotem wydatków i poczynionych nakładów oraz innych świadczeń poniesionych na majątek wspólny. Należy także wyraźnie wskazać jeśli wnioskodawca żąda dokonania nierównego podziału majątku.

Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie sądowej w wysokości tysiąca złotych.

Adwokat Rzeszów – Pomoc

W związku z rozwodem małżonkowie mają trzy możliwości podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Jak wskazano wyżej, oprócz umownego podziału majątku, który jest najprostszym sposobem, małżonkowie mogą wnosić o dokonanie podziału przez Sąd, czy to w wyroku rozwodowym czy w odrębnym postępowaniu wszczętym po prawomocnym orzeczeniu rozwodu. Niemniej, sprawy z  zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza te, które dotyczą majątku, z uwagi na towarzyszące im emocje, bywają niezwykle trudne. Aby uniknąć zbędnych komplikacji zachęcamy do skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże dokonać podziału majątku wspólnego w możliwie jak najłatwiejszy sposób. Jeśli również Ty zastanawiasz się jak podzielić majątek po rozwodzie skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką w Rzeszowie.

Jeżeli czytasz ten tekst, najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy zatem na spotkanie w naszej Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie, gdzie wspólnie omówimy sytuację i znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Doświadczony adwokat rozwodowy zabezpieczy w odpowiedni sposób Twoje interesy i będzie bronił Twoich praw.

Obszar naszej działalności to nie tylko Rzeszów. Prowadzimy sprawy również w innych miastach, w szczególności takich jak Krosno, Tarnów czy Przemyśl. Aby ułatwić kontakt, spotkanie może odbyć się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. się także zdalnie, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Kancelaria ani poszczególni autorzy nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe, które mogłyby powstać w przypadku zastosowania się do treści zamieszczonych na stronie internetowej Kancelarii, w szczególności na blogu. Umieszczone teksty nie stanowią opinii prawnej ani jakiejkolwiek porady prawnej i nie mogą być podstawą do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Treść bloga nie dotyczy stanu obowiązującego prawa i jest jedynie odzwierciedleniem poglądów autorów poszczególnych wpisów. Nie jest to również oficjalne stanowisko Kancelarii w jakiejkolwiek sprawie. Autorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany zamieszczonych tekstów oraz poglądów w każdym czasie, w szczególności wówczas, gdy dojdzie do zmiany stanu prawnego lub orzecznictwa sądowego. Czytelnik treści zawartych na stronie internetowej Kancelarii powinien zdawać sobie sprawę, że tylko kontakt z adwokatem lub radcą prawnym i wyczerpująca analiza indywidualnej sprawy z wszystkimi jej odrębnościami może pozwolić na udzielenie adekwatnej pomocy i porady prawnej.